پیش بینی حرفه ای

نوعی از پیش بینی است که هنگامی که شما فرم هایی داشته باشید که هنوز بررسی نشده باشند سایت با توجه به مبلغ شما در صورت برد فرم ها به شما یک مبلغ اضافه برای پیش بینی می دهد تا بتوانید با آن یک پیش بینی دیگر ثبت کنید.

1- پیش بینی حرفه ای براساس مبلغ قابل برگشت از فرم های بررسی نشده ی شما به شما پیشنهاد می شود.

2- شرکت این حق را برای خود قائل است که یک بانس را به شما پیشنهاد بدهد یا یک یانس را حذف کند بدون اینکه دلیلی را ارائه دهد.

3- مبلغ پیش بینی حرفه ای پیشنهاد شده را می توانید در فرم پیش بینی ببینید.روی “پیدا کردن” جلوی “پیش بینی حرفه ای در دسترس” کلیک کنید و مبلغ پیش بینی حرفه ای پیشنهاد شده را ببینید.

4- پیش بینی حرفه ای را می توانید روی مسابقات زنده یا مسابقات ورزشی که در 48ساعت آینده شروع می شود انجام دهید.

5- هنگام محاسبه مبلغ پیشنهادی پیش بینی حرفه ای , فقط فرم های بررسی نشده ای که شما ثبت کرده اید و در 48 ساعت آینده آغاز می شود در محاسبه این مبلغ پیشنهادی موثر است.

6- تمام فرم هایی که قبل از پیش بینی حرفه ای و فرم هایی که نتیجه آن ها در 48 ساعت بعد از ثبت فرم پیش بینی حرفه ای مشخص شوند برای پوشش مبلغ پیش بینی حرفه ای پیشنهاد شده به شما استفاده می شوند.

7- شما می توانید یک پیش بینی حرفه ای اضافی ثبت کنید در صورتی که در حال حاضر یک بیش بینی حرفه ای بررسی نشده داشته باشید.

8- اگر بعد ازبررسی واعلام فرم های ثبت شده شما قبل از پیش بینی حرفه ای ,مبلغ قابل برگشت از فرم ها نتواند مبلغ پیش بینی حرفه ای انجام شده را پوشش دهد پیش بینی حرفه ای برگشت می خورد.

9- واریز پول بعد از انجام پیش بینی حرفه ای نمی تواند برای پوشش مبلغ پیش بینی حرفه ای استفاده شود.

مثال پیشبینی حرفه ای

موجودی اکانت شما 260 دلار است.شما فرم های زیر را ثبت کرده اید:

مبلغ 100 دلار با ضریب 1.5- مبلغ قابل برگشت در صورت برد 150 دلار.
مبلغ 150 دلار با ضریب 2 – مبلغ قابل برگشت در صورت برد 300 دلار.

حالا موجودی اکانت شما 10 دلار است.

سایت به شما یک پیش بینی حرفه ای با مبلغ 100 دلار پیشنهاد می دهد.حالا شما می تواند با مبلغ 110 دلار پیش بینی کنید.
شما یک فرم با مبلغ 30 دلار (10 دلار از موجودی مانده در اکانت و 20 دلار از از مبلغ پیش بینی حرفه ای) با ضریب 1.5 ثبت می کنید.مبلغ قابل برگشتدر صورت برد 45 دلار است.
شما یک فرم دیگر به مبلغ 50 دلار(از موجودی پیش بینی حرفه ای) با ضریب 2 ثبت می کنید.مبلغ قابل برگشت در صورت برد 100 دلار است.